תנאי שימוש

השימוש באתר האינטרנט של "פרישה בקליק" על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו, מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים וההוראות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר ייחשב להסכמה מצדך לכל תנאי השימוש, ההוראות וההודעות.

במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש שלהלן – הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

יובהר כי השימוש באתר זה מותר למבוגרים מעל גיל 18 בלבד ולבעלי כשירות משפטית בלבד. ככל ומדובר במשתמש מתחת לגיל 18 ו/או למי שאינו כשיר משפטית, על האפוטרופוס החוקי לעשות את השימוש באתר בשמם.

פרישה בקליק (להלן: "החברה") הינה בעלת הזכויות במועדון הצרכנות ("פרישה בקליק"), מטרת המועדון להעניק שירותי צרכנות ורווחה לחבריו.

במסגרת פעילות זו מפעילה החברה ומנהלת אתר סחר מיועד לחברי מועדון (להלן: "המועדון"), בכתובת https://prisha4u.co.il

חברות במועדון – זכאים להצטרף למועדון מי שרכש תוכנית פרישה, בני/בנות הזוג, וכל אדם על פי ההגדרות שתחליט מעת לעת החברה לאפשר זכאותו.

החברות במועדון היא וולונטרית וכפופה להוראות תקנון זה על התיקונים שיחולו בו מעת לעת. חבר מועדון יחשב מי שביקש להצטרף כחבר מועדון, חתם על טופס הצטרפות ונמצא כי עונה על תנאי הזכאות להצטרף למועדון.

הנהלת החברה, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית לקבוע תנאי הצטרפות שונים ו/או הטבות שונות לחברי מועדון, בהתאם לקריטריונים אותם תקבע הנהלת החברה על פי החלטתה.

הנהלת החברה רשאית להחליט על גביית דמי חבר מחברי המועדון וכן להחליט על גובה דמי חבר לכל סוג של חברים. הודעה על גביית דמי חבר, תישלח בכתב לחברי המועדון להם נוגע העניין, 90 ימים לכל הפחות, בטרם תחל גביית דמי החבר, על פי האמור לעיל.

התקנון הינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של המבקש להיות חבר מועדון.

הצטרפות למועדון, משמעה קבלת הוראות התקנון.

החברה רשאית, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, להפסיק חברותו של כל חבר שאינו עומד או שיפסיק לעמוד בקריטריונים המקנים זכאות לחברות במועדון ו/או שיבצע פעילות הפוגעת במועדון ו/או באינטרסים של חברי המועדון. חבר המעוניין להפסיק חברותו במועדון, יודיע על כך בכתב למועדון ורישומו כחבר יבוטל בתוך שבעה ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה.

החברה מפעילה אמצעים מקובלים באתר. כל עוד החברה נוקטת באמצעים אלה, היא לא תישא באחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירותים, עיכוב במתן השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או בציוד של החברה/המועדון או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה/המועדון. כמו כן, החברה/המועדון לא יהיו אחראים לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.

פעילות המועדון – פעילות המועדון כוללת, גם אך לא רק, התקשרות עם בתי עסק במסגרת הסדר הנחה לחברי המועדון, במעמד הקנייה או במעמד חיוב החשבון, התקשרות עם ספקים במבצעי מכירה בהנחות לחברי המועדון ופעילויות נוספות בתחום הצרכנות והרווחה.

שיעור ההנחה, גובה ההנחה, וכן עצם קיום ההסדר יכולים להשתנות ו/או להתבטל ללא כל הודעה מוקדמת. תשלומים וביטולי עסקאות כפופים להוראות החוק ולמדיניות בית העסק, והחברה לא תישא באחריות, להפסד או נזק שעלול להיגרם כתוצאה מתשלום, ביטול, או שינוי כלשהו.

תשלום דמי ביטול עסקה לא יזכו את חבר המועדון בהנחה בחיוב הנהוגה בבית העסק. שינויים ו/או ביטולים של הסדרי הנחות יעודכנו באתר האינטרנט של החברה בכתובת https://prisha4u.co.il/  במדור המיועד לכך.

המועדון אינו נושא באחריות לטיב המוצר, האיכות או השירות. האחריות לכל סוג שרות מוצר ו/או פעילות, כולל הגרלות, היא על הספקים המציעים בלבד ואין למועדון נושאי המשרה של המועדון, כל אחריות ישירה ו/או עקיפה. כל רכישה של מוצר ו/או שירות של חבר המועדון במסגרת הסכם הנחות ו/או מבצעים הקשורים למועדון, הינה באחריותו הבלעדית של חבר המועדון והספק עימו התקשר החבר.

ככל ולא נאמר אחרת במפורש, אין כפל מבצעים, הנחות והטבות, ואין לראות במועדון כממליץ ו/או מכוון ו/או מציע וכן אין לראות בפרסומים מטעם המועדון של מבצעים או פעילויות בגדר המלצה ו/או הכוונה לקבלת החלטה ו/או רכישה.

מדיניות ביטול – ככל שעסקת המכר תתבצע מול פרישה בקליק יחול חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א -2010. ("חוק הגנת הצרכן").

הסכמה לקבלת דברי פרסומת: חבר המועדון ייחשב כמי שמסכים שהמועדון ו/או גופים אשר עימם קשור המועדון, יפנו אליו על-פי החלטת המועדון, בהצעות ובהטבות לחברי המועדון, כולל דברי פרסומת – באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או דואר אלקטרוני ו/או SMS ו/או ברשתות חברתיות.

חבר המועדון שאינו מעוניין לקבל הצעות/פניות כאמור, יודיע על כך בכתב למועדון ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/הפניות, כאמור. האמור לעיל אינו מתייחס למודעות פרסומיות שאליהן נחשף חבר המועדון באמצעות מערכות פייסבוק ממומן. ניתן להפסיק קבלת הודעות אילו באמצעות שינוי ההגדרות בפייסבוק.

מדיניות הפרטיות: חבר המועדון ייחשב כמי שהסכים מרצונו ששמו ופרטיו, במועדון ו/או אצל גורמים עימם קשור המועדון בהסכם, בקשר עם חברותו ו/או רכישותיו הקשורות בין היתר להנחות ולמבצעים הנוגעים להסכמים שערך המועדון, יועברו למועדון וישמשו את המועדון לקידום פעולותיו, כולל פעולותיו עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים.

עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר האינטרנט של החברה. שימוש באתרי החברה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בהם, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

 

 

הסכמה להצעות אישיות:

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לשלוח אליך וליצור אתך קשר, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים מידע בדבר שירותיה, והצעות מותאמות אישית גם בדרך של דיוור ישיר, בכפוף להסכמתך.

תהיה רשאי לבקש לסרב לקבלת המידע כאמור, באמצעות הודעה בכתב לחברה או באמצעות מייל לכתובת [email protected].

 מו כן, תוכל להסיר עצמך מקבלת הודעות ו/או הצעות כאמור בהתאם להוראות ההסרה אשר יצורפו להודעה. שים לב! כל בקשת הסרה מרשימת דיוור אשר לא תוגש כמפורט לעיל ובהתאם להוראות בהודעה הפרטנית, לא תתקבל ולא תחשב כבקשת הסרה שהוגשה על ידך ו/או שנתקבלה בחברה.

 

שונות: החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון, כולה או חלקה, בכל עת. הנהלת החברה באישור האסיפה הכללית של החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון, כולן ו/או חלקן, לפי שיקול – דעתה הבלעדי. שינויים כאלה יכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.

 

ברירת הדין וסמכות שיפוט: על תנאי השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל ולפיהם יפורשו. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לפעילות המועדון ו/או הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד.

הרשמה למועדון