מדיניות הפרטיות

 

בעת  השימוש באתר, מועדון פרישה בקליק  מקבל ומתעד באופן אוטומטי מידע אודות השימוש של המשתמש באתר (לדוגמא, העמודים הנצפים, ההטבות שעניינו את המשתמש, פרסומות אותן קרא וכו'), באמצעות היישומים הצוברים מידע יכול המועדון, בין היתר, לאסוף נתונים אודות השימוש בין השאר כדי להתאים את השירותים להעדפותיו האישיות. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מאשר כי המועדון יהא רשאי לאסוף, לעבד ולעשות שימוש במידע גם לצורך: שיפור השירות ללקוחות, פיתוח מוצרים ושירותים חדשים, שליחת הודעות ומידע ללקוחות, ניהול הליכים משפטיים וכן כל הליך אחר בפני רשות מוסמכת; שיגור מידע שיווקי ופרסומים ללקוחות,  וכן לצורך התפעול השוטף וניהול האתר ובכלל זה: משלוח התראות, הצעת מבצעים, הטבות והצעות שונות מטעם בתי עסק שונים (צדדים שלישיים).

מועדון פרישה בקליק יעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים והספקים. המועדון יהיה רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד ו/או לצורך קיום מטרות המועדון, כגון ניתוח מידע  בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.

משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו לספק הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו.

שירותים מסוימים הניתנים באתר טעונים הרשמה מוקדמת ו/או הזנתם, בין השאר, של פרטים מזהים שונים, כדוגמת שם, עיר מגורים, מקום עבודה וכתובת דואר אלקטרוני. מידע כאמור נמסר על ידי המשתמש ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידו ומסירת חלק ממנו היא תנאי לקבלת השירותים הרלוונטיים. מועדון פרישה בקליק יהיה רשאי לתקן/לטייב טעויות שנחשדות כ'טעויות סופר' שנפלו במהלך הרישום (כגון טעויות בסיומת כתובת אי-מייל וכו').

למען הסר ספק לא חלה על המשתמש כל חובה למסור את המידע האישי האמור, אך אי מסירתו תביא לכך שלא יוכל לקבל את כל ו/או חלק מהשירותים.

נתוני המשתמש יישמרו במאגר המידע הרשום של מועדון פרישה בקליק, ולא ייעשה בהם כל שימוש מעבר לקיום מטרות המועדון ואיסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר. 

המועדון יענה לכל בקשה למסירת מידע מתוך המאגר – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש ע"י המשתמש בהתאם לדין ו/או בכל הליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

במסגרת האתר קיימת אפשרות לשימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. ה"עוגיות" (Cookies) מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש ביקש לראות בעת הכניסה לאתר וכד'. המידע בעוגיות מוצפן, ומועדון פרישה בקליק נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי מועדון פרישה בקליק יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. משתמש שאינו מעוניין לקבל את העוגיות, יוכל להימנע מכך ע"י שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. למקרה שהמשתמש לא יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.

מועדון פרישה בקליק נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות המשתמש. עם זאת, אין המועדון יכול להתחייב שהאתר יהיה חסין ומוגן באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית. ידוע למשתמש שמועדון פרישה בקליק  לא יישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, שיגרם לו כתוצאה מפעילות בלתי מורשית באתר, לרשות פגיעה בפרטיותו.   

 

קבלת דברי פרסומת- דיוור ישיר אלקטרוני

במעמד הרישום באתר, יסמן המשתמש אם הוא מסכים, כי מועדון פרישה בקליק ו/או גופים אשר עימם קשור המועדון, יפנו אליו על-פי החלטת המועדון, בהצעות והטבות ייחודיות לחברי המועדון, או בהצעות והטבות אישיות וייחודיות, על-פי מידע שנאסף אודות צרכיי ומאפייני החבר על פי דפוסי השימוש באתר ובאמצעות מידע ממאגרים שונים, כולל מרשת האינטרנט.  ההצעות וההטבות הנ"ל עשויות לכלול דברי פרסומת באמצעות הצעות/הפניות/הודעות/חיוויים באתר, לטלפון הנייד של המשתמש, ובדוא"ל.

חבר מועדון שנתן הסכמתו כאמור, שאינו מעוניין עוד לקבל הודעות במייל ו/או לטלפון הנייד, רשאי, בכל עת, להודיע למועדון על רצונו להסיר את כתובת הדוא"ל שלו או מספר הטלפון הנייד שלו,  מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה ל: [email protected].  ושמו יוסר מרשימת מקבלי ההצעות/ הפניות, כאמור.

הרשמה למועדון