הבדלים עיקריים בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים

מבנה הביטוח בתוכניות
 
ביטוח מנהלים קצבתי: ישנה גמישות בבחירת מרכיבי הביטוח בתכנית. ניתן לרכוש ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה מתוך ההפרשה לתגמולים או בנוסף להפרשה.
 
קרן פנסיה: לא קיימת גמישות בבחירת מרכיבי הביטוח אלא רק במינון של כל מרכיב בהתאם למסלולים הנמכרים במסגרת הקרן כאשר המסלולים השכיחים הינם: מסלול רגיל, מוטה פנסיית זקנה, מוטה פנסיית נכות, מוטה פנסיית שארים.
 
עלויות רכישת מרכיבי הביטוח

• ביטוח מנהלים קצבתי: עלות גבוהה ביחס לקרן הפנסיה עקב רכישת ביטוח פרטנית לכל מצטרף בודד, עלות הסיכון מתמחרת סיכוני מלחמה, היעדר קיזוז תשלומים מביטוח לאומי ונפגעי פעולות איבה

• קרן פנסיה: עלות נמוכה עקב רכישת ביטוח קולקטיבי עבור העמיתים בקרן. בפנסיית הנכות שיעור הפנסיה עלול להיות נמוך מ-75% מהשכר המבוטח, אין הגדרה מקצועית, יש קיזוזים מביטוח לאומי ונפגעי פעולות איבה.
 
הכיסוי למקרה של נכות

• ביטוח מנהלים קצבתי: ניתן לרכוש כיסוי מקצועי, כיסוי ביטוחי למקרה של נכות חלקית והקדמת תשלום.

• קרן פנסיה: לא ניתן לרכוש כיסוי מקצועי, כיסוי למקרה של נכות חלקית והקדמת תשלום.
 
מדיניות השקעה

• ביטוח מנהלים קצבתי: 100% מכספי המבוטחים מושקעים בתוכניות משתתפות ברווחים.

• קרן פנסיה: 30% מכספי העמיתים מושקעים באגרות חוב של מדינת ישראל צמודות מדד הנושאות ריבית של 4.8%. שאר הכספים מושקעים בשוק החופשי במדיניות השקעה סולידית.
 
גמישות מדיניות ההשקעה

• ביטוח מנהלים קצבתי: מרבית חברות הביטוח מציעות מסלולים רבים ומגוונים להשקעת כספי החיסכון הנצברים בפוליסה, לדוגמה: מסלול מוטה מניות, מסלול מוטה מט"ח, מסלול פיקדונות שקליים וכו'.

• קרן פנסיה: קיימים מסלולי השקעה מצומצמים המאפשרים חלוקה בין הגדלת כמות המניות לבין השקעה סולידית יותר. וכמובן מסלול השקעה כללי.
 
עלויות דמי ניהול

• ביטוח מנהלים קצבתי: גבוהות מקרן הפנסיה- קיימים מגוון רחב של דמי ניהול, דמי הניהול מותאמים לגיל המצטרף, שכרו וכו'.

• קרן פנסיה: עלויות נמוכות- 6% מהפרמיה המשולמת , כאשר מתוכם אף נרכשים הכיסויים הביטוחיים. דמי הניהול מהצבירה השנתית עומדים על 0.5%. בהנחה של תשואות שוות בביטוח המנהלים וקרן הפנסיה אזי קרן הפנסיה תגיע לצבירה גבוהה יותר עקב שיעור דמי הניהול הנמוכים מתוכנית ביטוח המנהלים.
 
מקדמי הקצבה – מהו מקדם מובטח? להסבר לחצו כאן

• ביטוח מנהלים קצבתי: מקדמי קצבה מובטחים- המבוטח יכול לדעת בדיוק כמה פנסיה יקבל בהנחה שיעמדו לרשותו X שקלים במועד הפרישה בהתאם לשיטת החישוב המפורטת בפוליסה ואינה ניתנת לשינוי בעתיד – מתייחס לפוליסות שהופקו עד 31/12/2012 , לפוליסות שהופקו לאחר תאריך זה יינתן מקדם מובטח ללקוח החל מגיל 60 .

• קרן פנסיה: אין הבטחה של מקדמי קצבה- קרן הפנסיה צריכה לעמוד במצב של איזון אקטוארי ולכן במצב של התארכות תוחלת החיים הממוצעת הקרן רשאית להרע את מקדמי הקצבה ולפגוע בזכויות העמיתים כך שקצבתם העתידית תקטן.
 
הבטחת תשלום הקצבה

• ביטוח מנהלים קצבתי: קיימת הבטחת תשלום הקצבה לאחר פטירת הפנסיונר ל-240 תשלומים למוטבים או ליורשים החוקיים.

• קרן פנסיה: לא קיימת כל הבטחת תשלום בברירת המחדל של קרן הפנסיה , קיימות קרנות שמאפשרות מסלולים של הבטחת עד 180 תשלומים. המשמעות במקרה זה- עמית שחסך 1,000,000 ש"ח ונפטר חודשים ספורים לאחר תחילת קבלת הקצבה החודשית ואין לו ילדים עד גיל 21 או אלמנה (נניח שאשתו נפטרה לפניו) כל כספיו יישארו בקרן הפנסיה ויתחלקו בין שאר החברים בקרן.
 
קביעת מוטבים

• ביטוח מנהלים קצבתי: המבוטח יכול לקבוע מוטבים כראות עיניו.

• קרן פנסיה: אין שליטה למבוטח בנושא זה- השארים ואופן תגמולם נקבע בהתאם לתקנון הקרן.
 
כיסוי ביטוחי למקרה של מלחמה

• ביטוח מנהלים קצבתי: קיים ומבוטח

• קרן פנסיה: קיים כיסוי אך מבוצע קיזוז מול גורמי ממשלה בגין תשלום פיצוי.
 
קבלת מקצועות מסוכנים

• ביטוח מנהלים קצבתי: כל מקצוע מתומחר בהתאם לרמת הסיכון שלו. ידרשו תוספות פרמיה למקצועות צווארון כחול או מקצועות שמוגדרים כמסוכנים.

• קרן פנסיה: אין תוספות תשלום למקצועות מסוכנים- שאר העמיתים מסבסדים את בעלי המקצועות המסוכנים.
 
חלוקת עודף אקטוארי לעמיתים

• ביטוח מנהלים קצבתי: עודפים הנובעים מהפרש בין תחזית התביעות למקרה פטירה ונכות, לניסיון התביעות בפועל, ייצרו רווח לחברת הביטוח ובעלי המניות של החברה  והפוך (במקרה של הפסד).

• קרן פנסיה: עודפים הנובעים מהפרשים בין צפי התביעות לניסיון התביעות בפועל וכן עודפים הנובעים מפדיונות יוחזרו לעמיתים החברים בקרן ויגרמו לעליית התשואה בקרן. במקרים של הפסדים, יישאו חברי הקרן בהפסד  שייצור הקטנה של התשואות עבור העמיתים.

הרשמה למועדון